LeetCode——动态规划问题(简单难度)

By AverageJoeWang
 标签:

动态规划概述

动态规划(英语:Dynamic programming,简称DP)是一种在数学、计算机科学和经济学中使用的,通过把原问题分解为相对简单的子问题的方式求解复杂问题的方法。动态规划常常适用于有重叠子问题[1]和最优子结构性质的问题,动态规划方法所耗时间往往远少于朴素解法。动态规划背后的基本思想非常简单。大致上,若要解一个给定问题,我们需要解其不同部分(即子问题),再合并子问题的解以得出原问题的解。

解题步骤

解决动态规划类问题,分为两步:

 • 1.确定状态
 • 2.根据状态列状态转移方程

经典例题

303.区域和检索 - 数组不可变

 • 解题思路
  • 每一步都是前一步之和,nums的vector用来存储原来每一个索引的内容,dp是vector用来存储前k次的结果,比如dp[4]就是存储[0,4]的结果
  • dp[i] = nums[i] + dp[i-1]
 • 代码
class NumArray {
public:


  NumArray(vector<int> nums) {
    arr = nums;
    for(int i = 0; i < arr.size(); i++){
      arr[i] += arr[i-1];
    }
  }

  int sumRange(int i, int j) {
    return i == 0 ? arr[j] : arr[j] - arr[i - 1];
  }

private:
  vector<int> arr;
};

/**
 * Your NumArray object will be instantiated and called as such:
 * NumArray obj = new NumArray(nums);
 * int param_1 = obj.sumRange(i,j);
 */

121. 买卖股票的最佳时机

 • 转移方程:maxSum = dp[max] - dp[min],max > min

 • 代码

class Solution {
public:
  int maxProfit(vector<int>& prices) {
    int maxSum = 0;
    int min = 0;
    for(int i = 1; i < prices.size(); i++){
      if(prices[i] > prices[min])
        maxSum = maxSum < (prices[i] - prices[min]) ? (prices[i] - prices[min]) : maxSum;
      if(prices[i] < prices[min])
        min = i;
    }
    return maxSum;
  }
};

70. 爬楼梯

 • 转移方程dp[i] = dp[i-1] + dp[i-2],i > 2
 • 代码
class Solution {
public:
  int climbStairs(int n) {
    if(n == 0)
      return 0;
    else if(n == 1) 
      return 1;
    else if(n == 2) 
      return 2;
    else{
      int a[n];
      a[0] = 1;
      a[1] = 2;
      for(int i = 2; i < n ;i++)
      {
        a[i] = a[i - 1] + a[i - 2];
      }
      return a[n-1];
    }

  }
};

198. 打家劫舍

 • 转移方程:dp[i] = max(dp[i - 1], nums[i] + dp[i - 2]),i s> 2,dp是用来存储每一步最好的结果,nums是每一个索引的值

 • 代码

class Solution {
public:
  int rob(vector<int>& nums) {
    int len = nums.size();
    if(len == 0) return 0;
    else if(len == 1) return nums[0];
    vector<int> dp(nums.size(), 0);
    dp[0] = nums[0];
    dp[1] = max(nums[0], nums[1]);
    for(int i = 2; i < nums.size(); i++){
      dp[i] = max(dp[i - 1], nums[i] + dp[i - 2]);
    }
    return dp[nums.size() - 1];
  }
};

746. 使用最小花费爬楼梯

 • 转移方程: dp[i] = min(dp[i-2]+cost[i-2], dp[i-1] + cost[i-1]),cost是每一步的花费,dp是存储每一步最好的结果
 • 代码
class Solution {
public:
  int minCostClimbingStairs(vector<int>& cost) {
    if(cost.size() == 2) return min(cost[0], cost[1]);
    vector<int> dp(cost.size(), 0);
    for(int i = 2; i < cost.size() + 1; i++){
      dp[i] = min(dp[i-2]+cost[i-2], dp[i-1] + cost[i-1]);
    }
    return dp[cost.size()];
  }
};

53. 最大子序和

 • 转移方程:maxSum = max(maxSum,max(nums[i], sum + nums[i]))
 • 代码
class Solution {
public:
  int maxSubArray(vector<int>& nums) {
    int maxSum = nums[0];
    int sum = nums[0];
    for(int i = 1; i < nums.size(); i++){
      sum = max(nums[i], sum + nums[i]);
      if(maxSum < sum) maxSum = sum;
    }
    return maxSum;
  }
};

总结

解决动态规划类问题,分为两步:1.确定状态,2.根据状态列状态转移方程